Stadgar

Stadgar för Västerlens Forskarförening (VFF).

§ 1
Västerlens Forskarförening, som bildades den 15 april 1998, är en oberoende ideell förening. Föreningen har sitt säte i Trelleborg.

§ 2
Västerlens Forskarförening har som syfte:

 • Att i positiv och kamratlig anda bedriva släkt- och folklivsforskning.
 • Att bredda verksamheten till att även omfatta forskning inom allmän historia, från urtid till modern tid.
 • Att aktivt medverka till att öka allmänhetens intresse för dessa verksamheter.
 • Att verka för samarbete med föreningar vilka har likartade intressen.

§ 3
Medlemmarna utgörs av helårsbetalande medlemmar samt hedersmedlemmar. Endast fysiska personer har beslutsrätt.

§ 4
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet och skall vara erlagd senast den 31 januari.
Medlemsavgiften ska täcka de kostnader Årsmötet och Styrelsen beslutar om.

§ 5
Hedersmedlem föreslås av Styrelsen och utses av Årsmötet. Hedersmedlem betalar ej medlemsavgift.

§ 6
Föreningens verksamhet utövas genom:

 • Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ.
 • Styrelsen, som är föreningens verkställande organ.

§ 7
Styrelsen ska bestå av följande ledamöter, som väljs på årsmötet:

 • Ordförande, minst fyra ledamöter samt en suppleant.
 • Ordförande har en mandattid på 1 år.
 • Minst två ledamöter har en mandattid på 2 år, väljs udda årtal.
 • Minst två ledamöter har en mandattid på 2 år, väljs jämna årtal.
 • Suppleanten har en mandattid på 1 år.

Samt :
Forskningsledare, som utses av styrelsen.

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.
Protokoll skall föras på styrelsemöte.

§ 8
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 9
Styrelsen skall senast 14 dagar före årsmötet överlämna räkenskaperna till revisorerna för granskning.

§ 10
Årsmöte skall hållas senast den 28 februari.
Extra årsmöte skall hållas då styrelse, revisorer eller minst en femtedel av medlemmarna påkallar det.

§ 11
Kallelse och dagordning till årsmötet ska vara medlem tillhanda två veckor före årsmötet.
I kallelsen ingår även verksamhetsberättelse och årsredovisning.

§ 12
Motioner och förslag skall vara skriftligen och styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

§ 13
Dagordningen vid årsmötet skall innehålla följande punkter:

 • Mötets öppnande.
 • Val av mötesordförande.
 • Val av sekreterare.
 • Val av två protokolljusterare och rösträknare som tillsammans med ordföranden justerar protokollet.
 • Frågan om mötet blivit behörigt utlyst.
 • Fastställande av dagordning.
 • Godkännande av verksamhetsberättelse.
 • Föredragande av årsredovisningen.
 • Revisionsberättelse.
 • Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Fastställande av verksamhetsplan.
 • Fastställande av budget för verksamhetsåret.
 • Fastställande av medlemsavgiften.
 • Behandling av till årsmötet inkomna förslag.
 • Val av styrelseordförande för verksamhetsåret.
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 • Val av styrelseledamöter enligt § 7 i stadgarna.
 • Val av två revisorer för en mandattid på två år, väljes växelvis jämna och udda år.
 • Val av en revisorssuppleant för en mandattid på ett år.
 • Val av tre medlemmar till valberedningen, varav en sammankallande.
 • Val av föreningens ombud och representanter enligt styrelsens förslag
 • Övriga ärenden.
 • Mötets avslutande.

§ 14
Vid extra årsmöte behandlas de förslag som är angivna i kallelsen.

§ 15
Förändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut på två efterföljande årsmöten med minst 14 dagars mellanrum och med två tredjedels majoritet.

§ 16
Föreningens upplösning kan ske genom beslut på två efterföljande årsmöten med minst 14 dagars mellanrum och med tre fjärdedels majoritet.

Föreningens arkivmaterial överlämnas i så fall till Lunds Landsarkiv eller motsvarande institution. Egendom och eventuella medel fördelas enligt årsmötets beslut och med enkel majoritet.

Stadgarna är antagna den 28 april 1998.
§ 7 och § 13 reviderades den 13 februari 2002.
§ 7 reviderades även den 8 februari 2006, samt den 12 februari 2020.